شنبه 16 تیر 97 : - بهشهر - 

جلسه با امام جمعه و رئیس آموزش و پرورش